Game Details

 • Name: A Story About Getting Lost in the World of Non-Resisting NPCs
 • Developer: nome
 • Translator: No
 • Version: v1.0
 • OS: Windows, Android
 • Date: 2020-12-05
 • Size: apk = 123mb
 • Language: English
 • Genre: 2DCG, Male Protagonist, Censored, Creampie, Big Tits, Big Ass, Anal Sex, Titfuck, Groping, Oral Sex, Rape, Interracial, Internal View

1. OverView:

This is a simple work about raping NPCs.
It’s technically a game, but think of it more as a CG set with extra steps.​

Đây là một tác phẩm đơn giản về việc cưỡng hiếp các NPC.
Về mặt kỹ thuật, đó là một trò chơi, nhưng hãy nghĩ về nó nhiều hơn như một bộ CG với các bước bổ sung.

2. DOWNLOAD GAME:

Password download:

RGl7dDL+Kke2NlP0A4xLAqmhTHYTKqgfv1Z5kxBz8EP6Dufl

3. Control Game:

 • ✓ = Ok
 • ✘ = Cancel or Call Menu
 • Coin = Cheat
 • Gamepad = Hide/Show button
 • Chạm một lần để di chuyển.
 • Chạm và giữ một lúc để tua nhanh văn bản.
 • Chạm hai ngón tay để hủy/mở menu.

4. Mod Game:

Mod có gì?

 1. All items
 2. Mod on android

5. installation note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:

 1. Extract/Install.
 2. Crack if needed.
 3. Play game.
 4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply