Một thế giới trống rỗng với những cơn mưa vô tận và chỉ có một người duy nhất sống trên thế giới này. Ở nơi đây không có nạn đói, bệnh tật hoặc thậm chí là cái chết. Vậy, nếu chỉ có một người duy nhất sống trong thế giới này, họ sẽ làm những gì.

DEVELOPER: N/A
PUBLISHER: N/A
RELEASE DATE: N/A
GENRE: Anime, Visual Novel,…

Hướng dẫn cài đặt:

  • Giải nén file trên vào thư mục bất kỳ.
  • Cài font “Carlito” trong file “carlito.zip” vào máy nếu chưa có.
  • Chạy file “run.bat” để chơi.

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Share Post:

No Comments

Leave a Reply