OVERVIEW:

Half a year passed since the world was destroyed by the angels ——After receiving the letter from the Chivalric Order, Claudia decided to set off for the Demon Continent, but she was attacked by angels on her way. After gaining the power of the divine weapon, she was able to repel the angels.
Accidently, she ran into a divine beast sealed in the ice, but this made her be involved in a series of terrible troubles.
Can Claudia’s fate still be in her own hands?​

Nửa năm trôi qua kể từ khi thế giới bị hủy diệt bởi các thiên sứ ——Sau khi nhận được lá thư từ Hội Hiệp Sĩ, Claudia quyết định lên đường đến Lục địa Quỷ, nhưng cô đã bị các thiên sứ tấn công trên đường đi. Sau khi đạt được sức mạnh của vũ khí thiêng liêng, cô đã có thể đẩy lùi các thiên thần.
Vô tình, cô gặp phải một con thú thần thánh bị niêm phong trong băng, nhưng điều này khiến cô phải tham gia vào một loạt những rắc rối khủng khiếp.
Số phận của Claudia vẫn còn trong tay cô ấy?

Detail of the game
 • Release Date: 2021-05-21
 • Developer Otaku Plan
 • Language: English
 • Version: 1.1
 • OS: Windows, Android
 • Size: PC= 1.92gb, APK= 369mb
 • Genre: 2dcg, 2d game, Ahegao, Big Ass, Big Tits, Censored, Corruption, Creampie, Fantasy, Female protagonist, Futa/Trans, Group Sex, Japanese Game, Lesbian, Monster Girl, Multiple Penetration, Oral Sex, Rape, RPG, Sexual Harassment, Turn-based Combat, Vaginal Sex

Download game

Changelog

v1.01
– Adult Patch added

v1.00
– Initial Release

store gAME:

Installation Note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
 1. Extract/Install.
 2. Crack if needed.
 3. Play game.
 4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply