Mamoru, Mafuyu, Takashi và Kana là bạn từ thời trung học, kể cả khi cả bốn người đều vào đại học thì học vẫn thỉnh thoảng tụ tập chơi với nhau. Tuy nhiên hình thức trò chơi mỗi lần một khác và ngày hôm nay, bốn người họ chơi trong một phòng, họ sẽ làm gì trong phòng đó?

DEVELOPER: double melon
PUBLISHER: double melon
RELEASE DATE: 28/03/2020
Size:
GENRE: Animated, anime, PC Game, Complete, Cheats,

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply