Princess Sibera leads an army to fight the devils near the borderline.
A dangerous and erotic adventure is waiting for her and her friends.​
DEVELOPER: ReJust
PUBLISHER: Dlsite
RELEASE DATE: 2021-01-25
Language:  English
Size: PC= 476mb, APK= 68mb
GENRE: 2d game, 2dcg, adventure, anal sex, animated, bdsm, fantasy, groping, monster, turn based combat, vaginal sex, voiced
Control:
– ✓ = Ok
– ✘ = Cancel or Call Menu
– Key = Cheat
– Chạm một lần để di chuyển.
– Chạm và giữ một lúc để tua nhanh văn bản.
– Chạm hai ngón tay để hủy/mở menu.
Để out scene sex, bạn cần chạm cùng lúc hai ngón tay hai bên màn hình và kéo vào giữa. Lúc đó sẽ có lựa chọn hỏi bạn có muốn tiếp tục xem cảnh hay chuyển cảnh khác. Cứ làm như vậy đến khi out scene nhé.

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

Installation Note:
– Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply