You are about to embody the main character, who is a guy with a hard life story. It is up to decide what is right and what is wrong during the gameplay.

  • Developer/Publisher: Perv2k16 – Patreon
  • Censorship: None
  • Version: v0.7 Episodes 1-7
  • OS: Windows, Mac, Linux, Android
  • Language: English
  • Genre: 3dcg, Big ass, Big tits, Handjob, Incest, Lesbian, Male protagonist, Masturbation, Milf, Mobile game, Oral sex, Prostitution

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

Android Note:
– Đọc FAQ trên Menu blog để biết cài đặt. Thông thường người chơi chỉ cần cài đặt theo các bước:
+ Vuốt xuống để ẩn ui
+ Vuốt sang phải để bắt đầu bỏ qua văn bản
+ Vuốt sang trái và phải để chuyển menu nhanh
+ Nhấn và thu nhỏ tập tin lưu trong màn hình Save/Load để xóa khe này/blockquote>

Share Post:

No Comments

Leave a Reply