Game Details

 • Name: Magical Valkyrie Lyristia
 • Developer: ShiBoo
 • Translator: No
 • Version: 1.01
 • OS: Windows, Android
 • Date: 2020-10-03
 • Size: 271mb
 • Language: English
 • Genre: Female Protagonist,Magic,Violation,Shame/Humiliation,Magical ,Virgin, Female Ryona/Brutal

1. OverView:

An evil organization suddenly appeared and began kidnapping young girls.
Night after night, they stole women away from their homes.
But one girl stands against them…​

Một tổ chức xấu xa bất ngờ xuất hiện và bắt đầu bắt cóc các cô gái trẻ.
Đêm này qua đêm khác, họ đã bắt cóc phụ nữ rời khỏi nhà của họ.
Nhưng một cô gái chống lại họ …

2. DOWNLOAD GAME:

3. Control Game:

 • ✓ = Ok
 • ✘ = Cancel or Call Menu
 • Coin = Cheat
 • Gamepad = Hide/Show button
 • Chạm một lần để di chuyển.
 • Chạm và giữ một lúc để tua nhanh văn bản.
 • Chạm hai ngón tay để hủy/mở menu.

4. Mod Game:

Mod có gì?

 1. Gold
 2. Recovery & Stats
 3. All items, Weapons, Armors
 4. Level + 10
 5. Vật phẩm nâng kỹ năng x50

5. installation note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:

 1. Extract/Install.
 2. Crack if needed.
 3. Play game.
 4. Have fun ^^.
Share Post:

No Comments

Leave a Reply