Game Details

 • Name: NPC Sex Eternal Di Fantasia
 • Developer: Circle One
 • Translator: No
 • Version: 1.0
 • OS: Windows, Android
 • Date: 2019-08-06
 • Size: 30mb
 • Language: English (MTL)
 • Genre: 2d game, 2dcg, japanese game, male protagonist, big boobs, vaginal sex, exhibitionism, groping, fantasy, censored, pregnancy

1. OverView:

Enjoy violating and impregnating ordinary faced NPC girls!
By talking to NPC girls you can trigger H scene events.
After having sex with them once, you can enjoy preg-belly sex from there on out!

Includes strong NTR, humiliation, and impregnation themes

Thích vi phạm và ngâm tẩm các cô gái NPC bình thường!
Bằng cách nói chuyện với các cô gái NPC, bạn có thể kích hoạt các sự kiện cảnh H.
Sau khi quan hệ tình dục với họ một lần, bạn có thể tận hưởng tình dục trước bụng từ đó trở đi!
Bao gồm các chủ đề NTR, sỉ nhục và tẩm bổ mạnh mẽ

2. DOWNLOAD GAME:

3. installation note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:

 1. Extract/Install.
 2. Crack if needed.
 3. Play game.
 4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply