Thất bại trong cuộc chiến với các chủng tộc khác, nhân loại đã trở thành nô lệ trong ba mươi sau. Đây là ba mươi năm đau đớn, con người đã có rất nhiều cuộc xung đột vì sự ích kỷ và tự hào về điều đó. Ba mươi năm sau, nhân loại cuối cùng cũng thoát khỏi ách nô lệ, trở thành sự tồn tại bình đẳng giống như các loài khác.

Tuy vậy, tâm trí của con người cần thời gian để thích nghi với những thay đổi này, tâm trí cũng vì vậy mà dễ bị kẻ xấu thao tùng.

Và bạn sẽ là kẻ thao túng tâm trí, thao túng lịch sử.

DEVELOPER: Stronkboi
PUBLISHER: Stronkboi
RELEASE DATE: 2020-02-04
GENRE:  Male Protagonist, Monsters girl,corruption, highschool, vaginal sex, masturbation, titfuck, harem

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

 

Share Post:

No Comments

Leave a Reply