OVERVIEW:

The year is 1911.
The protagonist, Elio, lives a loving life with his elf wife, Loretta.
With their combined strength while working, both of them have been successful in many aspects of their lives.
Except one.

While Loretta was inexperienced with sexual things, Elio felt insecure about himself, leading to stagnancy in their sex life.
Elio was determined to to gather up his courage and move forward with it.

However, after Fablo became a part of their lives, their situation became much more complicated.
Will Loretta be able to resist Fablo’s hypnosis? Or will she fall into depravity and corruption?

Năm 1911.

Nhân vật chính, Elio, sống một cuộc sống hạnh phúc với người vợ yêu tinh của mình, Loretta.
Với sức mạnh tình yêu trong khi làm việc, cả hai đã thành công trong nhiều khía cạnh của cuộc sống.
Ngoại trừ một thứ.
Trong khi Loretta thiếu kinh nghiệm với những kiến thức tình dục thì Elio cảm thấy không an toàn về bản thân, dẫn đến sự trì trệ trong đời sống tình dục của họ.
Elio quyết tâm tập hợp lòng can đảm của mình và tiến về phía trước với nó.
Tuy nhiên, sau khi Fablo xen vào cuộc sống của họ, tình hình của họ trở nên phức tạp hơn nhiều.
Liệu Loretta có thể chống lại sự thôi miên của Fablo? Hay cô ấy sẽ rơi vào tình trạng đồi trụy và ngoại tình?

Detail of the game
 • Release Date: 2019-05-05 Japanese, 2020-09-10 English
 • Developer AVANTGARDE
 • Language: Japanese, English
 • Version: 1.04
 • OS: Windows, Android
 • Size: PC= 860mb, APK= 287mb
 • Genre: 2dcg, Animated, Voiced, Bukkake, Cheating, Corruption, Creampie, Groping, Handjob, Teasing, Titfuck, Urination, Vaginal Sex, Virgin, Voyeurism, Mind Control ,Sandbox,…

Download game

Features

– Multi-endings
– Message Skipping
– Window Obscuring
– Back Log
– Reminiscence/Replay Mode
– A variety of costumes reflected in pose art

store gAME:

Control game:

 • Di chuyển bằng phím điều hướng hoặc chạm một lần để di chuyển.
 • Icon người: Ẩn/ hiện nhân vật.
 • Icon cart: cheats.
 • Chạm cùng lúc hai ngón tay để mở menu hoặc thoát sự kiện.
 • Chạm và giữ để tua nhanh.

Cheats Note:

- Gold +99999
- Add new items: Potion (Recovery 100% hp, mp); Stats (Character stat increase)
- All items, weapons, armors.

Installation Note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
 1. Extract/Install.
 2. Crack if needed.
 3. Play game.
 4. Have fun ^^.

Share Post:

4 Comments

 by Nawifi in 11/09/2020

Thêm Mod cho Windows được không ad ơi?

 by Sdrb in 12/10/2020

Android bị lỗi khi vào city hall

 by A in 12/04/2021

Sir the voice file error in android i hope you fix it

 by Sao Lười in 18/04/2021

Không load đc voice nhân vật ! fix đi ad ơi

Leave a Reply