Game Details

 • Name: The NPC Sex a NEET 4
 • Developer: Nijigen Goten
 • Translator: No
 • Version: Final
 • OS: Windows, Android
 • Date: 2021-08-10
 • Size: 204mb
 • Language: English (MTL, it’s bad we know)
 • Genre: 2D Game, 2DCG, Male protagonist, Loli, Censored, Fantasy, Exhibitionism, Japanese game, Vaginal sex, Rape, Internal view, Big tits, Big ass, Monster girl

1. OverView:

This is an event collection type game in which the main character, who has reincarnated in a different world like an RPG, does H things to NPC girls.
No story, no game mechanics, no bullshit, just pure NPC sex.

Đây là một trò chơi kiểu bộ sưu tập sự kiện, trong đó nhân vật chính, người đã tái sinh trong một thế giới khác như RPG, làm những điều H cho các cô gái NPC.
Không câu chuyện, không có cơ chế trò chơi, không nhảm nhí, chỉ quan hệ tình dục NPC thuần túy.

2. DOWNLOAD GAME:

Password download:

iZ5YPg461gHcxyL3AOyBPnLVWQ3mZIvUIgtoM0U3+wBH5BmB

3. Control Game:

 • ✓ = Ok
 • ✘ = Cancel or Call Menu
 • Gamepad = Hide/Show button
 • Chạm một lần để di chuyển.
 • Chạm và giữ một lúc để tua nhanh văn bản.
 • Chạm hai ngón tay để hủy/mở menu.

4. installation note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:

 1. Extract/Install.
 2. Crack if needed.
 3. Play game.
 4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply