Chống lại những con quỷ, kẻ thù của thế giới này. Hãy cẩn thận vì kẻ thù của bạn toàn là quỷ cái, chúng khát dục và luôn tìm cách đánh thức bản năng tình dục trong người bạn.
Cuộc phiêu lưu phải thật hoàn hảo và bạn phải thành công kiểm soát những con quỷ đó.
DEVELOPER: ミンワ
PUBLISHER: ミンワ
RELEASE DATE: 22/07/2020
Size: 1.2gb
GENRE: Male Protagonist, Decadent/Immoral, Coquettish/Seduction, Elder Girl x Younger Boy, Submissive Man, Shota

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Installation Note:
– Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply