Một dự án cá nhân, một sự nỗ lực đến từ tác giả Mike Velesk đã đem lại một game 3d với hàng tá nhiệm vụ, các nhân vật xung quanh nội dung người lớn.

DEVELOPER: Mike Velesk
PUBLISHER: Mike Velesk
RELEASE DATE: 30/10-2017
Size: 101mb
GENRE: 3D Engine, teacher, trainer,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply