OVERVIEW:

After failing to get into the university of his choice, Naoya puts his further education on hold to take a job at a quaint seaside café. There, he meets two cute waitresses, and he becomes more intimately involved in their lives than he anticipated.​

Sau khi không vào được trường đại học mà mình đã chọn, Naoya tạm dừng việc học cao hơn của mình để nhận một công việc tại một quán cà phê cổ kính bên bờ biển. Ở đó, anh gặp hai cô hầu bàn dễ thương, và anh trở nên thân thiết hơn với cuộc sống của họ hơn những gì anh dự đoán.

Detail of the game
 • Release Date: 2021-06-07
 • Developer Winged Cloud
 • Language: English
 • Version: v1.0
 • OS: Windows, Linux, Mac, Android
 • Size: PC,Linux,Mac= 223mb, APK= 52.4mb
 • Genre: Male Protagonist, 2DCG, Comedy, Vaginal Sex, Group Sex

Download game

store gAME:

Installation Note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
 1. Extract/Install.
 2. Crack if needed.
 3. Play game.
 4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply